Kabanata 21 - Mga Hadith Tungkol sa Pagbati ng Kapayapaan

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 21

 

Mga Hadith Tungkol sa Pagbati ng Kapayapaan

(As-salamu 'Alaykum....)

 

 

 

374]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nang likhain ng Allah si Adan, Kanyang sinabi sa kanya: 'Humayo ka at magbigay ng pagbati ng kapayapaan doon sa isang pangkat na Anghel na nakaupo at pakinggan mo ang kanilang kasagutang ibibigay sa iyo. Ang kanilang kasagutan ay siyang magiging kasagutan mo at ng iyong mga supling.' Si Adan ay bumati sa mga anghel, 'As-salamu 'alaykom (sumainyo ang kapayapaan)', at ang mga anghel ay sumagot, 'As-salamu 'alaykum wa rahmatullah (sumainyo ang kapayapaan at habag ng Allah).' Kaya't idinagdag ni Adan ang Wa rahmatullah (habag ng Allah) sa kanyang pagbati." (Bukhari at Muslim)

 

375]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi kayo maka-papasok sa Paraiso hangga't hindi kayo mananampalataya, at hindi kayo mananampalataya hangga't hindi kayo magmahalan sa isa't isa. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng gabay tungo sa pagmamahalan sa isa't isa, magbigay ng pagbati sa bawa't isa sa inyo." (Muslim)

 

376]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nakasakay ay dapat magbigay ng pagbati sa naglalakad, siyang naglalakad ay dapat magbigay ng pagbati sa nakaupo, at ang maliit na pangkat ay dapat magbigay ng pagbati sa malaking pangkat." (Bukhari)

 

377]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang maupo sa lansangan." Ang mga nakarinig sa kanya ay sumagot, "O Sugo ng Allah, kailangan namin ang isang tagpuan upang mag‑usap‑usap." Kaya't siya ay nagsabi, "Kung kayo ay mapilit na magkatagpo dito, magkagayo'y ibigay ang karapatan ng lansangan." Nang siya ay tanungin kung ano ang karapatan ng lansangan, siya ay sumagot, "Ibaba  ang  inyong paningin,  iwasan  ang  pananakit  ng  kapuwa, ibalik ang mga pagbati, ipag-utos ang mabuti  at ipagbawal ang masama." (Bukhari)

 

378]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag binati kayo ng Angkan ng Kasulatan ng As-salamu 'alaykum, dapat sabihin, Wa 'alaykum (at sa inyo)."  (Bukhari at Muslim)

 

379]   Si Propeta Muhammad (saws) ay ipinag-uutos sa atin ang pitong sumusunod na gawain: dalawin ang may sakit, makipaglibing sa yumao, at magsabi ng Yarhamuka-Allah (nawa'y kahabagan ka ng Allah) kung ang bumahing ay nagsabi ng Al-hamdulillah (ang lahat ng papuri ay sa Allah), tangkilikin ang mahihina, tulungan ang mga naaapi, ipalaganap ang Salam at tuparin ang naipangako. (Bukhari at Muslim)

 

380]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag binati kayo ng mga Hudyo, ang ilan ay nagsasabi, "As-samu 'alaykum (sumainyo ang kamatayan)", inyong sagutin ng "Wa 'alaykum (at sa inyo)". (Muslim)

 

381]   Isinalaysay ni 'Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah), isang pangkat ng Hudyo ang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi, "As-samu 'alaika (sumaiyo ang kamatayan)", at aking naintindihan at ako'y nagsabi sa kanila, "Alaykum As-samu wal-l-a'na (kamatayan at sumpa ang sumainyo)." Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi, "Maging mahinahon!  O 'Aisha, sapagka't mahal ng Allah ang sinumang mabait at maluwag (maamo) sa lahat ng bagay. "Ako'y nagsabi, "O Sugo ng Allah! Hindi mo ba narinig kung anong sinabi nila?" Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi, "Ako'y nagsabi (na) sa kanila ng Wa 'alaykum (at sa inyo)." (Bukhari at Muslim)

 

382]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kabataan ay dapat batiin ang matatanda, ang naglalakad ay dapat batiin ng nakaupo, at ang maliit na pangkat (grupo) ay dapat batiin ang malaking pangkat (grupo)." (Bukhari)

 

383]   Isang tao ang nagtanong sa Propeta (saws) kung ano ang pinakamahusay na katangian   sa  Islam,  ang   Propeta  ay  nagsabi: "Pakainin ang tao (mahihirap), at magbigay pagbati ng kapayapaan sa kapuwa kilala o hindi." (Bukhari)

 

384]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi pinahihintulutan sa isang Muslim na iwasan (o di-kausapin) ang kanyang kapatid na Muslim nang higit sa tatlong araw. Bagama't nagkikita, ibinabaling ang mukha ng isa sa kabila, samantalang ang isa'y ibinabaling ang mukha sa kabila. Pakinggan! Ang higit na mahusay sa dalawa ay yaong nanguna sa pagbati." (Bukhari)

 

385]   Isinalaysay ni 'Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah) na si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "O 'Aisha! Siya si Gabriel na nagpapaabot ng pagbati sa iyo." Ako'y sumagot, "Wa 'alayhi-s-salam wa Rahmatullah (Nawa'y sumakanya ang kapayapaan at Habag ng Allah), iyong nakikita (O Sugo [saws] ng Allah) ang hindi namin nakikita." (Bukhari)

 

386]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May anim na karapatan ang isang Muslim sa kapwa Muslim, ibigay ang pagbati kapag nagkita, pagsasabi ng Yarhamuku-Allah kapag siya'y bumahin at nagsabi ng al-Hamdulillah, tanggapin ang kanyang paanyaya sa isang kainan, ibigay ang payo kung hinihingi ito, dalawin kapag nagkasakit, at makipaglibing kapag siya'y namatay.  (Muslim)

 

387]   Isinalaysay ni Anas b. Malik na nang ang Sugo (saws) ng Allah ay nadaanan ang mga batang lalaki, siya'y nagbigay pagbati.  (Muslim)

 

388]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung kayo ay magkamayan sa isa't isa, ang hinanakitan ay lilisan, at kung kayo ay magbigayan ng handog (regalo) sa isa't isa at magmahalan sa isa't isa, ang mga masasamang hangarin ay mawawala."   (Malik)

 

389]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "O Tao!  Ipalaganap ang Salam,  pakainin ang mahihirap, maging mabait sa kamag-anak, magdasal habang ang iba'y nahihimbing sa pagtulog, at kayo'y papasok sa Paraiso nang may kapayapaan. (Tirmidhi)

 

390]    Si Imran bin Husayn ay nagsalaysay:  Isang tao ang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi: "As-salamu 'alaykum (sumainyo nawa ang kapayapaan)". Ibinalik ng Propeta (saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng tao ang sampung gantimpala. Pagkatapos, ay may ibang tao naman ang dumating at bumati sa Propeta (saws) "As-salamu 'alaykum  wa rahmatullah  (sumainyo nawa ang kapayapaan at habag ng Allah)." Ibinalik ng Propeta (saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng tao ang dalawampung gantimpala.  Ilang sandali ay may isang taong bumati sa Propeta (saws) "As-salamu 'alaykum wa  rahmatullahi  wa barakatuh ( Sumainyo  nawa  ang kapayapaan, ang habag at biyaya ng Allah)." Ibinalik ng Propeta (saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng tao ang tatlumpung gantimpala." (Abu Dawud at Tirmidhi)

 

391]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagbati ay siyang una bago ang usapan." (Tirmidhi)

 

392]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga pinakamalapit sa Allah ay yaong mga nangunguna sa pagbibigay ng pagbati." (Ahmad, Tirmidhi at Abu Dawud)

 

393]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay papasok sa bahay, ibigay ang pagbati sa mga nakatira. At kapag kayo ay lalabas na at magpaalam, humingi ng biyaya (sa Allah) na nawa'y bigyan sila ng kapayapaan." (Baihaqi)

 

394]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay pumunta sa inyong pamilya, magbigay ng pagbati. Ito ay magiging biyaya sa inyo at sa lahat ng nakatira sa inyong bahay." (Tirmidhi)

 

395]  Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nanguna sa pagbati ay malaya sa anumang pagmamalaki." (Baihaqi)

 

396]   Isang tao ang nagtanong: "O Sugo ng Allah, kapag ang isang tao ay nakita ang kanyang kapatid o kaibigan, kailangan ba siyang yumuko sa kanya?" Siya ay sumagot, "Hindi." Ang tao ay patuloy na nagtanong kung dapat niyang yakapin o halikan; siya ay sumagot, "Hindi." Ang tao ay nagtanong kung dapat siyang makipagkamay; siya ay sumagot, "Oo."  (Tirmidhi)

1
2752
تعليقات (0)