Bukhari, Vol.9 #384

--
Bukhari, Vol.9 #384

Ang lahat ng aking mga tagasunod ay makapapasok sa Paraiso maliban lamang sa mga tumanggi. Sila’y nagtanong: O Sugo ng Allâh, sino ang tumanggi ? Siya’y nagsabi : Sinumang sumunod sa akin ay makapapasok sa Paraiso, at sinumang sumuway sa akin ay tumanggi. (Bukhari, Vol.9 #384)

Tanglaw Buhay

1
5197
تعليقات (0)