Hadith Tungkol Sa Pananampalataya - 1

--

Hadith Tungkol Sa Pananampalataya

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi, "Ang Islam ay nababatay sa limang haligi (pundasyon): ang pagsaksi na walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo, ang pagtupad sa Salaah (pagdarasal), Zakat (taunang kawanggawa), Hajj (paglalakbay sa Makkah), at ang Sawm (pag‑aayuno) sa buwan ng Ramadan" (Bukhari at Muslim)

Source: Mga Piling Hadith, Isininalin Sa Wikang Pilipino Ni Khalid Everasto

1
5617
تعليقات (0)