Hadith Tungkol Sa Kagandahang-Asal (1)

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Panghawakan ang katotohanan, sapagka't ang katotohanan ay nag‑aakay sa mabuting gawa, at ang mabuting gawa ay nag‑aakay sa Paraiso. Kung ang tao ay patuloy na magsabi ng katotohanan at gawin ang katotohanan bilang kanyang layunin, siya'y itatala sa harapan ng Allah bilang isang marangal at matapat. Iwasan ang kasinungalingan, sapagka't ang kasinungalingan ay nag‑aakay sa kasamaan at ang kasamaan ay nag‑aakay sa Impiyerno. Kung ang tao ay patuloy na magsabi ng kasinungalingan at gawin ang kasinungalingan bilang kanyang layunin, siya ay itatala sa harapan ng Allah bilang isang labis na sinungaling." (Bukhari at Muslim)

Source: Mga Piling Hadith, Isininalin Sa Wikang Pilipino Ni Khalid Everasto

1
5764
تعليقات (0)