Hadith Tungkol sa Pagbati ng Kapayapaan

--
374] Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nang likhain ng Allah si Adan, Kanyang sinabi sa kanya: 'Humayo ka at magbigay ng pagbati ng kapayapaan doon sa isang pangkat na Anghel na nakaupo at pakinggan mo ang kanilang kasagutang ibibigay sa iyo. Ang kanilang kasagutan ay siyang magiging kasagutan mo at ng iyong mga supling.' Si Adan ay bumati sa mga anghel, 'As-salamu 'alaykom (sumainyo ang kapayapaan)', at ang mga anghel ay sumagot, 'As-salamu 'alaykum wa rahmatullah (sumainyo ang kapayapaan at habag ng Allah).' Kaya't idinagdag ni Adan ang Wa rahmatullah (habag ng Allah) sa kanyang pagbati." (Bukhari at Muslim)

source: Mga Piling Hadith, Isininalin Sa Wikang Pilipino Ni Khalid Everasto

1
5929
تعليقات (0)