Hadith Tungkol sa Ugnayang Panlipunan 3

--

Isinalaysay ni Abu Mas'ud Badri (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na minsa'y may isang taong naghanda ng pagkain para sa Propeta (saws). Inanyayahan din ang apat na kataong kasama ng Propeta. Subali't may isa pang taong hindi inimbita na sumama sa kanila. Sa pagsapit sa may pintuan ng nag-anyaya, ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Ang taong ito ay sinamahan kami. Kung hindi mo pahihintulutan ay maaari siyang umalis". Ang nag-anyaya ay nagsabi: "O Sugo ng Allah, inaanyayahan ko siya (hindi ko siya paaalisin)." (Bukhari at Muslim)

PLPHP - ISCAG Philippines

 

1
6767
تعليقات (0)