Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sabihin ninyo sa akin, kung may isang ilog sa may pintuan ng isa sa inyo na kung saan siya naliligo ng limang ulit sa maghapon, may matitira pa kayang dumi sa kanya?" Nang siya ay sagutin na wala nang matitira, siya ay nagsabi: "Iyon ay katulad ng limang beses na Salaah[1] na sa pamamagitan nito ay inaalis ng Allah ang mga kasalanan." (Bukhari at Muslim)

_________________

[1] Isa sa mga tungkulin ng bawa't Muslim ay pagganap limang beses na Salaah (itinakdang pagdarasal) sa maghapon. Ito ay ginagampanan bago magbukang-liwayway, ilang sandali makaraan ang tanghaling tapat, sa kalagitnaan ng hapon, sa takip-silim, at sa gabi.

1
7403
تعليقات (0)