Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (2)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kaibhan natin sa kanila (di-nananampalataya) ay Salaah. Sinumang lumisan sa Salaah ay naging di-nananampalataya." (Ahmad, Ibn Majah, Muslim, Nisa'i at Tirmidhi)

1
7404
تعليقات (0)