Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (3)

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagitan ng tao at kawalan ng pananampalataya ay paglisan sa Salaah." (Muslim)

______

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang unang huhusgahan sa tao sa Araw ng Paghuhukom ay ang kanyang Salaah. Kung kanyang ginampanan nang mahusay, siya ay nagtatagumpay. Subali't kung hindi niya ito naisagawa, siya ay mapapahamak." (Tirmidhi)

1
7405
تعليقات (0)