Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (4)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang unang huhusgahan sa tao sa Araw ng Paghuhukom ay ang kanyang Salaah. Kung kanyang ginampanan nang mahusay, siya ay nagtatagumpay. Subali't kung hindi niya ito naisagawa, siya ay mapapahamak." (Tirmidhi)
1
7406
تعليقات (0)