Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (8)

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magtambal ng anumang bagay (sa pagsamba) sa Allah kahit na kayo ay pagputul‑putulin at sunugin; huwag kusang lisanin ang takdang Salaah sapagka't sinumang kusang lumisan ay hindi iuukol sa kanya ang pagkalinga;[2] at huwag uminom ng alak sapagka't ito ang susi ng bawa't kasamaan." (Ibn Majah)

________________________

[2] Ang kalingang binabanggit dito ay Habag at Pagpapatawad ng Allah.

1
7410
تعليقات (0)