Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (13)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang pumasok sa Masjid, kailangan siyang magdasal ng dalawang rak'ah[1] bago siya umupo." (Bukhari at Muslim)

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang nauna sa inyo ay kinakaugaliang gawing pook dasalan ang libingan ng kanilang mga Propeta at matutuwid na tao. Huwag ninyong gawing Masjid ang mga libingan, ito ay ipinagbabawal ko sa inyo." (Muslim)

_________________

[1] Ang rak'ah ay isang yunit ng Salaah na kinabibilangan ng pagtayo, pagyuko, muling pagtayo,  pagpapatirapa, pag-upo, at muling pagpapatirapa.  Habang nasa bawa't katayuan,  ang  isang  Muslim  ay bumabanggit ng mga panalangin o mga talata  mula sa Qur'an.

1
7626
تعليقات (0)