Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (15)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hadlangan ang inyong kababaihan na pumunta sa Masjid, subali't ang kanilang tahanan ay higit na mabuti sa kanila.[16]” (Abu Dawud)

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Higit na mabuti sa isang babae na isagawa ang Salaah sa kanyang tahanan kaysa sa kanyang bakuran, at higit na mabuti sa kanya na isagawa ang Salaah sa kanyang sariling silid kaysa sa ibang panig ng kanyang tahanan." (Abu Dawud)

1
7628
تعليقات (0)