Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (17)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Tumayo nang tuwid at gawing tuwid ang inyong mga hanay." (Abu Dawud)

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang may higit na kaalaman sa Qur'an (huling Pahayag ng Allah) ay siyang dapat maging Imam (mamuno sa Salaah). Kung marami sa kanila ang pantay ang kaalaman sa Qur'an, magkagayo'y yaong may higit na kaalaman sa Hadith (winika, gawa at pinahintulutan ng Propeta) ang siyang dapat maging Imam." (Muslim)

1
7630
تعليقات (0)