Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (18)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isa sa inyo ay namumuno sa Salaah, gawin itong maikli. Sapagka't mayroon sa mga nagdarasal na may sakit, mahihina at matatanda. Subali't kapag ang isa sa inyo a y nagsasagawa ng Salaah na nag‑iisa, maaari niya itong patagalin hangga't nais niya." (Bukhari at Muslim)

Isinalaysay ni Anas bin Malik (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang Propeta (saws), si Abu Bakr at si 'Umar (nawa'y kalugdan sila ng Allah) ay lagi nang nagsisimula sa pagbanggit ng Al-hamdu lillahi Rabbil 'alamin tuwing magsasagawa ng Salaah." (Bukhari)

1
7631
تعليقات (0)