Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (19)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsasabi ng Subhan Allah ay para sa kalalakihan at ang pagpapalakpak (ng kamay) ay para sa kababaihan. (Kung may napunang mali sa Salaah, ang kalalakihan ay magsasabi ng Subhan Allah samantalang ang kababaihan naman ay magpapalakpak ng kamay upang tawagin ng pansin ang Imam). (Bukhari)
1
7632
تعليقات (0)