Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 1

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang magsagawa ng Hajj dahil sa Allah na hindi nagsasalita ng malalaswa o hindi gumagawa ng lihis, siya ay magbabalik na walang kasalanan katulad nang siya ay ipinanganak ng kanyang ina." (Bukhari at Muslim)

1
7783
تعليقات (0)