Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 3

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Hajj ay dapat gampanan minsan sa buhay; at kung sinumang magnais na gampanan ito nang madalas, siya ay gumaganap lamang nang higit sa hinihingi ng tungkulin." (Ahmad, Nasa'i at Darimi)
1
7785
تعليقات (0)