Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 5

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang magsagawa ng Hajj at silang magsagawa ng 'Umrah ay mga panauhin ng Allah. Kung sila'y magsumamo sa Kanya, sila'y Kanyang didinggin, at kung sila'y humingi ng kapatawaran sa Kanya, sila'y Kanyang patatawarin. (Ibn Majah)
1
7787
تعليقات (0)