Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 8

--
Minsa'y humingi ng pahintulut si A'ishah (kalugdan nawa siya ng Allah) kay Propeta Muhammad (saws) upang sumama sa Jihad, at siya'y sumagot, "Ang Jihad ng kababaihan ay Hajj." (Bukhari at Ibn Majah)
1
7790
تعليقات (0)