Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 11

--
Minsan ang Propeta (saws) ay tinanong kung aling gawain ang pinakamabuti sa lahat. Siya (saws) ay sumagot: "Maniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo." Siya (saws) ay tinanong muli: Ano ang susunod? Siya'y sumagot: Jihad (pakikibaka) sa landas ng Allah. Siya (saws) ay muling tinanong: At ano ang pagkatapos nito? Siya ay sumagot: "Ang Paglalakbay (sa Makkah) na malaya sa anumang kasamaan at kakulangan." (Bukhari at Muslim)
1
7874
تعليقات (0)