Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 11

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang hindi gumawa ng kahalayan o pagmamalabis habang siya ay gumaganap ng Hajj, siya ay babalik mula sa paglalakbay katulad ng isang sanggol na kasisilang pa lamang ng kanyang ina." (Bukhari at Muslim)

1
7875
تعليقات (0)