Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 12

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: “O tao, iniatas ng Allah sa inyo bilang tungkulin ang pagsagawa ng Hajj, kaya’t inyo itong gampanan.” Isang lalaki ang nagtanong: O Sugo ng Allah, kailangan ba naming gawin ito bawa’t taon? Ang Propeta ay nanatiling walang kibo hanggang sa ulitin ng lalaki ang kanyang tanong nang tatlong ulit. Kaya’t ang Propeta ng Allah ay nagsabi: Kung sumagot ako ng “Oo”, ito ay magiging tungkulin ninyo bawa’t taon, at ito’y hindi ninyo kayang gampanan. Nagpatuloy ang Propeta: Iwanan ako kapag mayroon akong nilaktawang bagay para sa inyo (hal: huwag maging mausisa kapag hindi ako nagpapataw ng anuman sa inyo). Maraming naunang tao sa inyo na lagi nang nagtatanong ng maraming di-kinakailangan katanungan, at ayaw naman sumang-ayon sa kanilang Propeta. Dahil dito, sila’y nangawasak, kaya naman kapag tinawag ko kayo upang gawin ang isang bagay, nararapat na sumunod at tupdin ang aking ipinag-uutos ayon sa inyong makakayanan, at kapag mayroon akong ipinagbabawal sa inyo, iwasan ito. (Muslim)
1
7876
تعليقات (0)